عملیات با موفق انجام شد.

جستجو بر اساس رنگ


تصویر نمونه تصویر نمونه
پذیرایی
اتاق خواب
اتاق کاررنگ های انتخاب شده

رنگی هنوز انتخاب نشده

محاسبه میزان رنگ مصرفی

به چه مقدار رنگ نیاز دارید؟محاسبه میزان رنگ مصرفی

بخش هایی که نیاز به رنگ آمیزی دارند :

طول
(متر)
ارتفاع
(متر)

در صورت وجود بخش هایی که نباید رنگ آمیزی شوند،اطلاعات زیر را تکمیل کنید :

تعداد
(عدد)
طول
(متر)
ارتفاع
(متر)
محاسبه میزان رنگ