عملیات با موفق انجام شد.

محاسبه میزان رنگ

- راهنمای مقدار رنگ

محاسبه میزان رنگ مصرفی

در صورت وجود بخش (ها) ، كه نبايست رنگ آميزي شود اطلاعات ذيل را وارد نماييد :

محاسبه
محاسبه میزان رنگ مصرفی